I. Prawo odstąpienia od umowy

Oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy-na-odleglosc.pdf

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

1.    Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: ul. Sikorskiego 8, 74-300 Myślibórz lub adres [email protected]. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia zwrotu. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ul. Sikorskiego 8, 74-300 Myślibórz.

3. W przypadku nieodebranej przesyłki pobraniowej Sprzedający może żądać należytego wykonania umowy sprzedaży, tj. może domagać się od Konsumenta zapłaty ceny towaru, kosztów pierwszej przesyłki oraz kosztów ewentualnej ponownej przesyłki. Sprzedawca może wezwać Konsumenta do wykonania umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu, w razie upływu terminu i braku reakcji ze strony Konsumenta, Sprzedający może przedłożyć Konsumentowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Umowa uznana zostaje wtedy za niezawartą.

3.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar może zostać odpakowany i wstępnie sprawdzony, ale nie może być naruszony, zmontowany oraz używany. W przypadku używania towaru poza zwykłe sprawdzenie, Sprzedający może obciążyć Konsumenta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

4.    Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5.    W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Sprzedawca ma prawo do potrącenia kosztów wysłania przesyłki oraz kosztów odbioru towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

6.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

•    świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

•    świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta. Dotyczy to mebli wykonanych pod zindywidualizowane wytyczne Konsumenta (w tym poprzez wybór jakiejkolwiek z dodatkowo płatnych opcji), ponieważ wątpliwe jest sprzedanie produktu o tych samych wytycznych ponownie przez Sprzedającego.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje także w przypadku zamówień dla Przedsiębiorców.

II. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).